REGULAMIN KONKURUSU “RELAKS W DOMOWYM ZACISZU” W DNIACH 26-01.06.2023r.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1 Konkurs jest organizowany pod nazwą „Relaks w domowym zaciszu” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
  1.2 Organizatorem jest White pocket Romualda Kowalska NIP: 9581381384 Adres: Jar Raduni 19, 83-000 Juszkowo
  1.3 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
  1.4 Fundatorem nagrody jest Organizator- White pocket oraz Veoli Botanica
  1.5 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują współpracownicy Organizatora.
 • 2 UCZESTNICY KONKURSU
  2.1 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

  2.3 Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu w tym także dostarczenia nagrody przez firmę kurierską.

  2.4 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.).

  2.5 Administratorem danych osobowych jest White pocket Romualda Kowalska. NIP: 9581381384 Adres: Jar Raduni 19, 83-000 Juszkowo. Dane osobowe zostaną ujawnione wyłącznie podmiotowi wskazanemu przez Laureata zgodnie z ust. 6.4. (przekazanie nagrody za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej). Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Konkursie.

  2.6 Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki i jego zgłoszenie konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej nagrody.

  2.7 Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata w serwisie Instagram w postaci udostępnienia swojego loginu w komentarzu pod postem konkursowym.

  2.8 Uczestnik oświadcza, że: jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagrama; wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

 • 3 CZAS TRWANIA KONKURSU
  3.1 Treść ogłoszenia konkursowego zostanie opublikowana w dniu 26.05.2023r na profilu Organizatora oraz fanpage’u marki Veoli Botanica, na portalu społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/whitepocketshop/ oraz https://www.instagram.com/veoli_botanica/3.2 Konkurs trwa od dnia 26.05.2023 r. (od chwili opublikowania posta na Instagramie Organizatora) do 31.05.2023r. do godz. 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do końca dnia 01.06.2023r. i zostanie opublikowane na Instagramie Organizatora, w komentarzu pod postem konkursowym.
 • 4 PRZEBIEG KONKURSU
  4.1. Zadanie Konkursowe (dalej: “Odpowiedź”) polega na odpowiedzi na pytanie wraz z krótkim uzasadnieniem: Jaki jest Twój sposób na relaks w domowym zaciszu?4.2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. Komentarze nie mogą być powielane – liczy się wyłącznie pierwsze zgłoszenie.

  4.3. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu i nie mogą zostać wygenerowane przez narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich. Odpowiedzi muszą być sporządzone w języku polskim. Nie mogą naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora. Odpowiedzi na zadanie konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

  4.4 Odpowiedź nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne.

  4.5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła dwuosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie dwóch przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

  4.6. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze trzy najbardziej kreatywne Odpowiedzi. Autorzy tych odpowiedzi wygrają nagrody (dalej: “Laureat”).

  4.7. Przy wyborze najlepszej Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

 • 6 NAGRODY
  6.1 W Konkursie przewidziano nagrody dla 3 osób wyłonionych spośród uczestników, którzy biorą udział w konkursie, realizując zadanie wskazane w Konkursie.

  6.2 Nagrodami w Konkursie są produkty marki White pocket oraz Veoli Botanica:
  – 1 miejsce: wybrany komplet pościeli, w dowolnym rozmiarze z dostępnych na stronie www.whitepocket.pl oraz zestaw pięciu kosmetyków marki Veoli Botanica – Liftingująco-naprawcze serum pod oczy 20 Seconds Magic Eye Treatment 15ml + Antyoksydacyjny koncentrat rozjaśniający z ultrastabilną witaminą C 15% Good to C You 40ml + Nawilżające serum z kwasem hialuronowym Focus Hydration Gel 30 ml + Olejek do zmywania makijażu i SPF Squeeze an orange 132,7g + Brązujący balsam z algami i masłem kakaowym Touch of Summer 195 ml.
  – 2 miejsce: bon podarunkowy o wartości 200 zł na zakupy na whitepocket.pl oraz zestaw trzech kosmetyków marki Veoli Botanica: Liftingująco-naprawcze serum pod oczy 20 Seconds Magic Eye Treatment 15ml + Antyoksydacyjny koncentrat rozjaśniający z ultrastabilną witaminą C 15% Good to C You 40ml + Brązujący balsam z algami i masłem kakaowym Touch of Summer 195 ml.
  3 miejsce: bon podarunkowy o wartości 100 zł na zakupy na whitepocket.pl oraz zestaw dwóch kosmetyków marki Veoli Botanica: Nawilżające serum z kwasem hialuronowym Focus Hydration Gel 30 ml + Brązujący balsam z algami i masłem kakaowym Touch of Summer 195 ml.

  6.3. W przypadku, jeżeli Laureat w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia o wygranej przez Organizatora, nie poda w wiadomości zwrotnej danych niezbędnych do wysyłki nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, jego prawo do nagrody wygasa.6.4. Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane wiadomością mailową/pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w informacji zwrotnej, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez Laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.

  6.5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia pozostawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

  6.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

  6.7. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, a wówczas traci on do niej prawo i nagroda pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatora. W tym celu Zwycięzca powinien wysłać na adres siedziby Organizatora pismo zawierające oświadczenie o zrzeczeniu przez Zwycięzcę z nagrody w Konkursie „Bezpieczne Dane Osobowe”.

 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.whitepocket.pl7.2 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram® ani z nimi związany. Jednocześnie Instagram® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.

  7.3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).