REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Karty Podarunkowej White pocket

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Karty Podarunkowej White pocket

b) Wydawca – wydawca Karty Podarunkowej White pocket – White Pocket Romualda Kowalska z siedzibą w Juszkowie (83-000) przy ul. Jar Raduni 19, NIP:9581381384 REGON: 220058160, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

c) Karta Podarunkowa White pocket lub Wirtualna Karta Podarunkowa White pocket – bon towarowy wydany na okaziciela wydany w formie fizycznej lub w formie elektronicznej, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w sklepie www.whitepocket.pl

d) Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Podarunkowej White pocket

e) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej White pocket

f) Towary- rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie www.whitepocket.pl

2. Zasady użytkowania Karty

1.Karty Podarunkowe White pocket są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.

2.Karta Podarunkowa White pocket nie podlega wymianie na środki pieniężne.

3. Karta Podarunkowa White pocket zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy.  Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.

4. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej White pocket będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej środków zapisanych na Karcie Podarunkowej White pocket Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić wybraną przez siebie metodą płatności.

5. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej White pocket będzie niższa niż ilość odpowiadających jej środków zapisanych na Karcie Podarunkowej White pocket , reszta środków pozostaje na karcie do wykorzystania przy kolejnym zakupie.

3. Zwrot towarów – zasady rozliczeń

1. W wypadku zwrotu Towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe środki odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe środki będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej , którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa , którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

4. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

2. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej środki zawarte na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

3. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.